تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳ اپریل

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳ اپریل
فارسی:
دروس قبل و واژه نامه های مشخص شده، پرسش، تمرین و دوره شد. شعر “چشمه و سنگ” توسط دانش آموزان از حفظ خوانده شد. درس هفدهم ” کار و تلاش” تدریس شد. کلمات مهم درس ۱۷ مشخص شدند. از کتاب نگارش، تمرینات درس کار و تلاش، انجام شد.
تکلیف:
روخوانی و روانخوانی درس جدید، “کار و تلاش” انجام شود. از روی کلمات مشخص شده ی درس ۲ بار نوشته شود. هفته ی آینده املاء کلاسی از درس فوق خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی، املای درس تمرین شود. واژه نامه ی پایان کتاب، صفحات ۱۴۳ و ۱۴۴ حفظ شوند.

شاد و پاینده باشید
نسرین شریفیان