تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۶ مارچ

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۶ مارچ

فارسی:

دروس ۱۴ تا ۱۶ دوره و تمرین شد. درس “چشمه و سنگ ” تدریس شد. داستان خوانی “صندلی صمیمیت” تمرین شد. دیکته از درس ۱۶ گفته شد.

تکلیف:

شعر “چشمه و سنگ” حفظ شود. کلمات و واژه های صفحه ی ۱۴۲ کتاب یکبار نوشته و حفظ شود. بهارانه ی شماره ی ۱ انجام شود.

ریاضی :

اشکالات صفحه ی ۱۱۶ و ۱۱۷ رفع و توضیح داده شد. درس گنجایش تدریس شد.

تکلیف:

تمرین های صفحات ۱۲۲ و ۱۲۳ در کتاب حل شوند.

اجتماعی:

درس “سفربه کربلای ۱” پرسش شد. درس جدید ” سفر به کربلای ۲” تدریس شد.

تکلیف:

فعالیت صفحه ی ۹۵ در کتاب انجام شود.

هدیه آسمانی:

درس ۱۰ و ۱۱ ” در ساحل دجله” و ” سرو سر بلند سامرا” پرسیده شدند. درس دوازدهم ” خورشید پشت ابر ” تدریس شد.

تمرینات صفحات ۸۳ و ۸۴ حل و توضیح داده شد.

تکلیف:

تمرین صفحه ی ۸۵ در کتاب انجام شود.

 

موفق و شادمان باشید.

نسرین شریفیان