تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۵ مارچ

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۵ مارچ

فارسی:

روخوانی درس کاجستان تمرین شد. همچنین روخوانی اشعار کتاب از اول تا کنون تمرین شد. کلمات مترادف و متضاد و همچنین دستور زبان تمرین شد. حکایت (حکمت) تدریس شد. داستان خوانی ” ابراهیم بت شکن ” توسط کیان و “جنگ دیوان” از کتاب شاهنامه توسط مهتا  به خوبی انجام شدند. املاء کلاسی از کلمات درس کاجستان و بخوان و بیاندیش به صورت جمله نویسی انجام شد. زمستانه شماره ی ۶ حل شد.

تکلیف:
روخوانی از پنج درس اول کتاب را انجام دهید و به صورت صوتی و یا تصویری بفرستید. پروژه ی هفت سین را انجام دهید.
ریاضی
اشکالات صفحه ی ۱۰۷ و ۱۰۸ برطرف شد. محیط دایره تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات صفحه ی ۱۱۱ و ۱۱۲ در کتاب حل شود. لطفا دقت نمایید که راه حل مسئله را نشان دهید. همانگونه که در کلاس مطرح شد، حل مسائل بدون نمایش راه حل، در نظر گرفته نخواهند شد. جزوه ی داده شده مربوط به محیط و مساحت اشکال هندسی حفظ شود. لطفا دقت فرمایید این جزوه مجدداً امروز در تلگرام گذاشته شد.
علوم:
دروس کارها آسان می شود ۱ و ۲ پرسیده شد. درس ۱۰ “خاک با ارزش ” تدریس شد.
اجتماعی:
پروژه ی جالبی در رابطه با “حرکت های زمین” توسط مهرو به زیبایی انجام شد. همچنین در این رابطه از دانش آموزان پرسش شد.
قرآن:
درس ششم تدریس شد.
تکلیف:
روخوانی صفحات ۴۴ و ۵۱ تمرین شود.

پیروز، شاد و سلامت باشید.
نسرین شریفیان