تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۲ فوریه

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۲ فوریه
فارسی:
روخوانی درس ” روزی که باران می بارید” تمرین شد. املاء کلاسی گفته شد. تمرین “صندلی صمیمیّت ” (داستان سازی از روی تصویر) انجام شد. نگارش و انشاء نویسی ” با خدای خود صحبت کن” بوسیله ی دانش آموزان با زیبایی انجام شد. درس جدید شعر “بال در بال پرستوهای خوب” تدریس شد. کلمات درس مشخص شد. داستان خوانی از کتاب ” هد هد در قصر ملکه” توسط شایان ولدخانی به زیبایی انجام شد. زمستانه ی شماره ی ۳ تمرین و بررسی شد.
تکلیف:
درس جدید شعر ” بال در بال پرستوهای خوب” حفظ شود. کلمات درس ۲ مرتبه نوشته شود. زمستانه ی شماره ی ۴ انجام شود.
املاء کلاسی برای هفته ی آینده از کلمات درس ۱۳، “روزی که باران می بارید” خواهد بود. لطفا جهت آمادگی، یک املاء از کلمات درس فوق، در منزل گفته شود.
ریاضی:
تفریق اعداد اعشاری تدریس شد. تمرینات صفحه ی ۹۳، ۹۴ و ۹۵ در کلاس انجام شد.
تکلیف:
ادامه ی تمرینات تا پایان صفحه ی ۹۷ در کتاب کامل شود.
علوم:
درس هشت ” کارها آسان می شود ۱” تدریس شد. درس فوق در رابطه با سه حالت مختلف اهرم ها با توجه به جای تکیه گاه، نیروی محرک و نیروی مقاوم است. در این رابطه ماشین های ساده از قبیل انبردست، چکش، قیچی، دربازکن، میخ کش به دانش آموزان نشان داده شده و محل تکیه گاه، نیروی محرک و نیروی مقاوم در هر کدام مشخص و توضیح داده شد.
تکلیف:
در شکل های بالای صفحه ی ۶۶ در هر کدام از ماشین ها، محل تکیه گاه، نیروی مقاوم و نیروی محرک را مشخص کنید.
اجتماعی:
درس ۱۲، کشورهای همسایه ی ۲، تدریس شد.
تکلیف:
کاربرگ شماره ی ۱۱ در پایان کتاب انجام شود.
هدیه های آسمانی و قرآن
درس نهم ” یک جهان جشن” از کتاب هدیه ها تدریس شد.
درس قصه ی آیه ها “بشارت” از کتاب قرآن تدریس شد.
تکلیف:
تمرین پایین صفحه ی ۶۵( با خانواده) انجام شود.
روخوانی صفحه ی ۳۶ کتاب قرآن تمرین شود.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم
پیروز و شادمان باشید
نسرین شریفیان