تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۵ ژانویه

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۵ ژانویه
فارسی:
امتحان فارسی، نگارش و دیکته برگزار شد. درس یازدهم، ” نقشِ خردمندان” تدریس و کلمات مهم درس مشخص و توضیح داده شد.
تکلیف:
روخوانی و روانخوانی درس تمرین شود. از روی کلمات مشخص شده ی درس، سه بار نوشته شود. هفته ی آینده، املاء کلاسی از درس فوق خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی، یک املاء نیز از درس فوق در منزل نوشته شود.
ریاضی:
درس زاویه( مجموع زاویه های مثلث ) و نیمساز زاویه تدریس شد. فعالیت صفحه ی ۷۶ و کار در کلاس صفحه ی ۷۷ انجام شد.
تکلیف:
کار در کلاس صفحه ی ۷۶ و تمرینات پایانی درس (صفحات ۷۷ و ۷۸ ) انجام شوند.
علوم:
هفته ی آینده امتحان علوم ترم اوّل خواهد بود. جهت آمادگی برای امتحان ، لطفاً جزوه های علوم و سوالات قسمت علوم مهرانه ها، آبانه ها و آذرانه ها را مطالعه، دوره و تمرین کنید.

سلامت، شاد و پیروز باشید.
نسرین شریفیان