تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۸ ژانویه

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۸ ژانویه
فارسی:
برگه های تمرین فارسی جهت آمادگی برای امتحان فارسی و نگارش هفته ی آینده حل و تمرین شدند.

تکلیف:

جهت تمرین و آمادگی بیشتر کار برگه های فارسی و نگارش در کانال تلگرام کلاس پنجم در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است. لازم به ذکر است که هفته ی آینده، شنبه ۱۵ ژانویه امتحان فارسی، نگارش و املاء خواهد بود. لطفا جهت آمادگی، املاء خانگی تمرین شود.

ریاضی:
امتحان ریاضی ترم اول برگزار شد.

تکلیف:

زمستانه ی شماره ی 1 انجام شود

 

علوم و اجتماعی:
ساعت علوم و اجتماعی در مورد آمادگی برای امتحان ترم اول هر کدام از این دروس تمرین خواهیم داشت. لطفا جزوه های علوم و اجتماعی و همچنین مهرانه ها، آبانه ها و آذرانه ها را آماده داشته باشید.

موفق و شادمان باشید
نسرین شریفیان