تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۱ دسامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۱ دسامبر

فارسی:
خلاصه ی درس های قبل دوره و تمرین شد. دیکته ی کلاسی انجام شد. آذرانه ی شماره ی ۳ دوره و رفع اشکال شد.
درس نهم ” نام آواران دیروز، امروز، فردا” تدریس شد. گرامر درس “فضا سازی در جمله” ، تدریس و تمرین شد. داستان خوانی این هفته ی، داستانی زیبا به نام “سه خواهر” نوشته ی دلارا جان بود که توسط خودش برای کلاس خوانده شد. هم نوشته ی و موضوع داستان و هم طرز بیان و خواندن داستان عالی و جذاب بود.
تکلیف:
روخوانی درس “نام آوران دیروز، امروز و فردا” تمرین شود. از روی کلمات مشخص شده ی درس فوق دوبار نوشته شود. دیکته در منزل تمرین شود. هفته ی آینده ی دیکته ی کلاسی از درس فوق خواهد بود.

ریاضی:
تمرینات درس قبل “نسبت و تناسب” حل، تمرین و رفع اشکال شد. درس جدید “درصد” تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات صفحات ۶۱ تا ۶۳ در کتاب حل شوند.

علوم:
درس قبل ” حرکت بدن” پرسش شد. درس جدید “چه خبر ۱” تدریس شد.
تکلیف:
ساختمان چشم و گوش (درس امروز) را لطفا” نقاشی کرده و قسمت های مختلف هر کدام را نامگذاری کنید. همچنین در مورد هر کدام توضیح مختصری را به طور شفاهی آماده کنید. امتیاز حاصل از این پروژه برای نمره ی مستمر ترم اول در نظر گرفته خواهد شد.

اجتماعی:
دروس “حمل و نقل ۱ و ۲” دوره، تمرین و پرسش شد. درس ۱۰ “کشور ما چگونه اداره می شود” تدریس شد.
تکلیف:
جدول صفحه ی ۵۱ “چه کسانی کشور را اداره می کنند” را رسم کنید و کار مربوط به هر کدام را بطور مختصر بنویسید.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم.
نسرین شریفیان