تکلیف هفتگی ۴ دسامبر پنجم ابتدایی

تکلیف هفتگی ۴ دسامبر پنجم ابتدایی
فارسی:
دروس قبل پرسش و تمرین شد. بخوان و بیندیش (آوازی برای وطن) و حکایت تدریس شد. کتاب نگارش کار شد. داستان خوانی امروز توسط مهرو جان بود. داستان زیبای مهرو نوشته خودش بود که با نقاشی های زیبایش جذابیتی دو چندان داشت. بسیار عالی!
تکلیف:
روخوانی درس آوازی برای وطن تمرین شود. کلمات درس آوازی برای وطن یک بار نوشته شود. آذرانه ی شماره ی ۳ انجام شود.
ریاضی:
تمرینات دروس و تکالیف قبل از درس نسبت حل و رفع اشکال شد. درس تناسب تدریس شد.
تکلیف:

تمرینات درس تناسب صفحه ی ۵۶ تا آخر صفحه ی ۵۹ در کتاب حل شود.
اجتماعی:
درس “نواحی صنعتی ایران” پرسش شد. درس هشتم و نهم ” راه ها و حمل و نقل ۱ و ۲” تدریس شد.
تکلیف:
کار برگ های شماره های ۷ و ۸ در آخر کتاب، جواب داده شوند.
هدیه های آسمانی:
درس پنجم پرسیده شد. درس ششم ” مال مردم ” و درس هفتم ” رنگین کمان جامعه” تدریس شدند.
تکلیف:
صفحه ی ۴۸ و ۴۹ با کمک والدین در کتاب جواب داده شوند.
قرآن:
روخوانی صفحه ی ۲۵ پرسیده شد. روخوانی همگی دانش آموزان که نتیجه ی تمرینشان بود، بسیار عالی انجام شد.
تکلیف:
روخوانی صفحه ی ۲۶ در منزل تمرین شود.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندم
نسرین شریفیان