تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۷ نوامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۷ نوامبر

فارسی:

خواندن شعر” ای ایران” از حفظ پرسیده شد. دیکته ی کلاسی این هفته، جمله نویسی توسط هر دانش آموز برای بقیه کلاس، گفته شد. فیلم روخوانی دروس فارسی دانش آموزان دریافت شد. با سپاس از همگی دانش آموزان خصوصاً  شایان و مهرو عزیز که نوع آوری جالبی در ضبط فیلمشان داشتند. درس هشتم ” دفاع از میهن ” تدریس شد.

تکلیف:

روخوانی درس جدید ” دفاع از میهن ” تمرین شود. از روی کلمات مشخص شده ی درس دو تا سه بار نوشته شود. دیکته ی کلاسی هفته ی آینده از درس فوق خواهد بود. جهت آمادگی برای دیکته ی کلاسی،  دیکته در منزل تمرین شود.  روخوانی از درس فارسی به صورت ویدئو کلیپ فرستاده شود.

آذرانه ی شماره ی ۲ انجام شود

ریاضی:

تمرینات درس قبل “تقسیم کسرها”  حل و رفع اشکال شد. درس جدید ” نسبت ” تدریس شد.

تکلیف:

تمرینات از صفحه ی ۵۰ تا آخر ۵۵ را می توانید در کتاب حل کنید.

علوم:

ادامه ی درس “حرکت بدن” تا آخر صفحه ی ۴۴ تدریس شد. درس قبل قسمت اول حرکت بدن پرسیده شد.

تکلیف:

سوالات بخش “حرکت بدن” از روی جزوه ی علوم مطالعه و تمرین شود

اجتماعی:

درس هفتم ” نواحی صنعتی مهم ایران ” تدریس شد. درس قبل ” منابع آب ایران و جمعیت ” پرسیده و تمرین شد.

تکلیف:

سوالات درس ” نواحی صنعتی مهم ایران ” از روی جزوه مطالعه و تمرین شود

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندم.

       نسرین شریفیان