تکلیف هفتگی ۲۰ نوامبر

شنبه ۲۰  نوامبر برابر‌با  ۲۹ آبان ۱۴۰۰

فارسی: 

روخوانی دروس قبل پرسش و سوال شد، دستور زبان فارسی ونگارش کار شد ،داستان خوانی توسط آراد انجام شد عالی بود.

درس شعر ( ای ایران )تدریس شد.

تکلیف: روخوانی دروس ۴،۵،۶را انجام دهید ویدئو گرفته وارسال کنید ،شعر ای ایران کلمات متضاد هم خانواده ومترادف را حفظ کنید .

برای کلمات ( گهر ، سبزوخرم ، آزادی ، زیبا ، دانشمند ، دوستی ، ایثار ، جاودانه ، استوار، استقلال)

جمله بسازید و بنویسید.

اذرانه شماره یک را حل‌کنید.

ریاضی: تمرینات درس تقسیم کسرها پرسیده و اشکالات بر طرف شد ، درس ضرب عددهای مخلوط تدریس وتمرینات صفحه های ۴۰ و۴۱  حل شد.

تکلیف : تمرینات از صفحه ۴۲ تا اخر ۴۵ در کتاب حل شود.

اجتماعی : درس قبل پرسیده و درس جدید جمعیت و منابع اب ایران تدریس شد.

تکلیف: کاربرگه شماره ۴ اخر‌کتاب را کامل کنید.

علوم: درس قبل‌برگی‌از تاریخ زمین پرسیده شد و درس جدید حرکت بدن تدریس شد .

تکلیف: سوالات درس ۵ را از روی جزوه مطالعه کنید.

لطفا تکالیف خود را تا پنج شنبه عصر ارسال کنید ، موفق وشادمان باشید .

 

نسرین شریفیان