تکلیف هفتگی ۶ نوامبر

فارسی
روخوانی درس “راضی و ساخت بیمارستان” و حفظ شعر “خرد رهنمای و خرد دلگشای” تمرین و پرسش شد. آبانه دوره و حل شد. املاء کلاسی گفته شد. درس پنجم “چنار و کدو بن ” تدریس شد.
تکلیف:
روخوانی درس جدید ” چنار و کدو بن” تمرین شود. از روی کلمات مشخص شده ی درس دوبار نوشته شود. هفته ی آینده املای کلاسی از درس فوق خواهد بود. تمرین املاء در منزل انجام شود. آبانه ی شماره ی ۳ انجام شود.

ریاضی:
تمرینات قبل حل و تمرین شد. درس ضرب کسرها تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات صفحه ی ۳۲ تا پایان صفحه ی ۳۵ در کتاب انجام شود.

 

علوم:
درس “رنگین کمان ” سوال و تمرین شد. درس “برگی از تاریخ زمین” تدریس شد.
تکلیف: آزمایش مربوط به درس فوق ” درست کردن فسیل مصنوعی” ، به عنوان تکلیف درس علوم انجام شود. سوآلات درس فوق از روی جزوه ی علوم مطالعه شود.

اجتماعی
درس “همدلی ” پرسش و تمرین شد. درس جدید ” من عضو گروه هستم” تدریس شد.
تکلیف: سوالات درس فوق از جزوه ی اجتماعی مطالعه شود.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندم.
نسرین شریفیان