زیست شناسی 2- تکلیف هفته دوم

اجزای تشکیل دهندهء مغز انسان شامل مخ، مخچه و ساقهء مغز، عملکرد آن ها و شکل های مربوط به آن در کتاب درسی مطالعه و بررسی شود.