فارسی و انشا

25/02/2023

تکلیف:  پرسش قسمت دوم واژه نامه درس 12 + ابیات ستاره دار

انشا: انشا در رابطه با سفر نامه