فارسی

01/21/2023

درس کاوه اهنگر تا پایان بیت 20 صفحه 99 تدریس شد.

تکلیف : یادگیری ابیات ستاره دار +جمع بندی داستان کاوه اهنگر