فارسی

15/10/22

ضبط درس دوم (قاضی بست) و فرستادن به گروه در واتسپ +پرسش از معنی در کلاس(نمره ان برای مید ترم منظور خواهد شد).+ انجام تمرین های صفحه 22(قلمذو ادبی و فکری)