فارسی

1/10/2022

تکلیف

انجام تمرین های صفحات 14+15 + روان خوانی و معنی قاضی بست تا پایان پارگراف دوم صفحه 17(ان را اندازه نبود)