فارسی

10 points
Due Oct 30
انتخاب یکی از دو تصویر صفحه 23 و نوشتن انشا با رعایت قوانین پاراگراف نویسی

 

 

5 points
Due Oct 23
ویس شعر ایرج میرزا+انجام فعالیتهای نوشتاری صفحه 50