رياضي (تکليف هفته سوم – 9 اکتبر)

لطفاً تمرين هاي صفحات 23 ، 27 و تمرين هاي ترکيبي صفحه 28 را حل کنيد.