هنر- تکلیف جلسه اول

۱- در آثار هنری ایران و جهان ۱ نمونه دوبعدی و یک نقش برجسته و یک نمونه سه بعدی یا حجم را جستجو و ارائه کنید.

۲- با استفاده از شکل بدن حیوانات مختلف، یک شئ کاربردی و یک شئ تزئینی طراحی کنید.