فارسی8

انشا صفحه 12 با انتخاب موضوع خودتان  due oct 16

 

Due Oct 9
انجام تمرین صفحه 22 فعالیت های نوشتاری  شماره 2 و 3+ روان خوانی  جوانه و سنگ صفحه 23 تا 28

تکلیف عربی 

انجام تمرین 13 +انجام تمرین های صفحه 11 تا پایان صفحه 14