تکالیف پایه ی هشتم – چهارم نوامبر

فارسی:
دنباله ی درس نگارش انجام شد.

درست نویسی 1 تدریس شد و نمونه ها انجام شد.

درس 6 کتاب فارسی تدریس و معنی شد.

تکلیف :

موضوع صفحه ی 23 کتاب نگارش + خودارزیابی صفحه ی 49 + صفحه ی 50 انجام شود.

 

ریاضی:

تمرینات ریاضی رفع اشکال شد.

نمونه اشتباهاتی که دانش آموزان به طور متداول مرتکب می شوند توضیح داده شد.

تکلیف :

دانش آموزانی که تمرینات پلی کپی خود را کامل انجام نداده بودند لطفا تا هفته ی آینده تکمیل کنند و تحویل دهند. این تمرینها جهت ارزیابی دانش آموزان به آنها داده می شود و لازم است به شکلی مناسب و تمیز و مرتب انجام شود.

کار در کلاس و تمرین صفحه 33 ، کار در کلاس صفحه ی 35 ، تمرین صفحه ی 37 ، کار در کلاس و تمرینات صفحات 39 و 40 و 41 انجام شود.

 

علوم:
فصل چهارم ، مراکز عصبی ، پرسیده خواهد شد. لطفا جهت آمادگی، تمرین و مطالعه شود.

شاد و پیروز باشید