تکلیف هفتگی پایه هشتم بیست و هشتم اکتبر

فارسی:
از درس پرسش به عمل آمد ، دانش آموزان از اول کتاب تا صفحه ی 48 را برای پرسش کتبی هفته ی آینده مطالعه بفرمایند.

ریاضی:
درس جدید داده نشد، مباحث قبلی توضیح داده شد و شماره های 1 و 2  و 3 و 18 و 19 از پلی کپی تکمیلی فصل دوم در کلاس حل شد.

بقیه سوالات پلی کپی به طور کامل حل شود. دانش آموزانی که تمرینات خود را کامل انجام نداده بودند لطفا تا هفته ی آینده تکمیل کنند.

علوم:
فصل چهارم پرسش کلاسی خواهد بود. لطفا جهت آمادگی، تمرین و مطالعه شود.

شاد و پیروز باشید