فارسی

28/10/2023

تکلیف: فعالیت نوشتاری 1 + واژه نامه ب + موضوع انشا: با قدرت خیال خود به اینده بروید.چه تصوری از اینده خود دارید؟