تکلیف هفتگی پایه هشتم ۱۴ اکتبر

تکلیف هفتگی پایه هشتم ۱۴ اکتبر
فارسی:
دیکته از درس ۳ تمرین شود. خود ارزیابی صفحه های ۳۳ و ۳۴ انجام شوند.
واژه نامه ی ( آ ) پرسیده خواهد شد. لطفا مطالعه و تمرین شود.
ریاضی:
با سپاس از دانش آموزانی که تکالیف خود را حل کرده و تحویل دادند، آخرین مهلت برای تحویل تکالیف هفته ی پیش ۷ اکتبر به شرح زیر، روز شنبه ۲۱ اکتبر خواهد بود. ” از مسائل فرستاده شده در تلگرام شماره های ۱۴، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۵، ۳۶، ۳۸، ۴۰، ۵۰، ۵۸، ۵۹، ۶۸، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ را در برگه ای به صورت منظم با شماره گذاری حل کرده و تحویل دهید.
شایان ذکر است که حل و تحویل این تمرین ها قسمتی از نمره ی امتحان مستمر خواهد بود. خواهشمندم به طور جدی برخورد نمایید.
و اما تکالیف این هفته:
تمرین های صفحه های ۲۳ و ۲۷ کتاب درسی را انجام دهید.
علوم:
فصل سوم پرسش کلاسی خواهد بود. لطفا جهت آمادگی، تمرین و مطالعه شود.

شاد و پیروز باشید