تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۷ اکتبر

 

تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۷ اکتبر
فارسی:
تا پایان دانش ادبی صفحه ۲۱ تدریس شد. درس سوم تدریس شد.
تکلیف:
فعالیت نوشتاری صفحه ی ۲۲ انجام شود. روخوانی درس جوانه و سنگ
به صورت پیام صوتی در گروه ارسال شود. تمرین دیکته انجام شود.
هفته ی آینده دیکته ی کلاسی خواهیم داشت.
ریاضی:

تکلیف:
صفحه ی ۱۷ کتاب درسی انجام شود. از مسائل فرستاده شده در گروه تلگرام شماره ی های
۱۴، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۵، ۳۶، ۳۸، ۴۰، ۵۰، ۵۸، ۵۹ ، ۶۸، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ حل شوند.
دانش آموزان عزیز دقت بفرمایید که مسائل را در برگه ای بصورت منظم و با شماره حل کنید و
جلسه ی آینده تحویل دهید. حل این تمرینات قسمتی از نمره ی کلاسی خواهد بود و همگی موظف
به انجام و تحویل آنها می باشند.
علوم:
فصل سوم با عنوان ” درون اتم ” تدریس شد.

تکلیف:
هفته ی آینده پرسش کلاسی از فصل های ۲ و ۳ خواهد بود.

پیروز و پاینده باشید