تکلیف هفتگی پایه هشتم ۳۰ سپتامبر

 

تکلیف هفتگی پایه هشتم ۳۰ سپتامبر
فارسی:
سوال شماره ی ۲ از صفحه ی ۱۵ کتاب فارسی را پاسخ دهید.
فعالیت نوشتاری مربوط را انجام دهید.
روخوانی درس را تمرین کنید. دیکته کلمات مشخص شده ی درس را
تمرین کنید. هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از متن درس خواهد بود.
پیام صوتی از روخوانی درس ۲ را به تلگرام لطفا انجام دهید.
ریاضی:
تمرینات صفحه ی ۵، ۹ و ۱۳ کتاب حل شود. دانش آموزانی که
کتاب ندارند به وب سایت مراجعه کنند.

سلامت و مسرور باشید.