فارسی

7/10/2023

تکلیف:

1- پاسخ به سوال 2 صفحه 15 کتاب فارسی

2-انجام فعالیت نوشتار

3-فرستادن ویس درس 2 به تلگرام

4- دیکته از لغات مشخص شده