تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۲۹ اپریل

تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۲۹ اپریل
فارسی:
امتحان روخوانی برگزار شد. دانش آموزانی که غایب بودند، هفته ی آینده امتحان روخوانی خواهند داشت. درس روانخوانی ” شوق آموختن” تدریس شد. پروژه ی فارسی خانم نیکا در کلاس ارائه شد.
تکلیف:
هفته ی آینده آخرین مهلت ارائه ی پروژه ی فارسی خواهد بود. هفته ی آینده املاء از کل درس های داده شده ترم دوم گرفته خواهد شد. (از صفحه ی ۶۸ تا پایان صفحه ی ۹۸)
ریاضی:
درس قبل ( مثلث های هم نهشت) مرور شد. هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه صفحه های ۹۶ تا ۹۸ تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه ۹۹ کتاب درسی حل شوند.
علوم:
پرسش از فصل قبل انجام شد. درس جدید تدریس شد.
تکلیف:
پرسش از فصل جدید خواهیم داشت.
اجتماعی:
درس ۱۳، “حکومت غزنویان” کامل شد. درس ۱۴ و ۱۵ شامل “حمله های مغول ها و حکومت سلجوقیان ” بطور کامل تدریس شد. دانش آموزان حاضر در کلاس پروژه های کارو فن آوری را تحویل دادند. دانش آموزان غایب تا هفته ی آینده مهلت دارند، که پروژه هایشان را تحویل دهند.