تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۲۲ اپریل

تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۲۲ اپریل
فارسی:
درس ۱۴ ” یاد حسین” تدریس شد. از درس نگارش، درس انشاء نویسی ۱ و ۲ تدریس شد و ۵ جمله غلط و صحیح آن بررسی گردید.
تکلیف:
روانخوانی درس جدید تمرین شود و به صورت پیام صوتی در گروه فرستاده شود. مانند درس انشاء نویسی، پنج جمله درست و غلط بنویسید.
ریاضی:
شکل های هم نهشت و مثلث های هم نهشت ( صفحات ۸۸ تا ۹۴ ) تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه ی ۹۵ حل شوند.
علوم:
فصل الکتریسیته دوره، پرسش و تمرین شد.
تکلیف:
هفته ی آینده از فصل های الکتریسیته و مغناطیس سوال خواهد شد.
اجتماعی:
درس ۱۳ ” حکومت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان ” به صورت نیمه تدریس شد.
دفترچه های خیاطی دوخت زیگزاگ تدریس شد.
تکلیف:
تذکر مهم، تکلیف ماندلا به همراه نوشته ها که جزء پروژه ی ترم دوم کلاس کارو فن آوری می باشد، تحویل داده شود.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم
پیروز، شاد و سلامت باشید.