تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۸ آپریل

تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۸ آپریل
فارسی:
املاء و معنی واژه ها از کل درس های داده شده ترم دوم گفته شد. آرمیتا جان انشاء صفحه ی ۶۲ را در کلاس خواند.
نگارش صفحه ی ۲۰ در کلاس انجام شد.
تدریس درس حکایت هفته ی آینده توسط تیارا جان انجام خواهد شد.
ریاضی:
فعالیت صفحه ی ۷۵ انجام شد. بردارهای واحد مختصات صفحه ی ۷۸ و صفحه ی ۷۹ تدریس شدند.
تکلیف:
تمرین های صفحه ی ۸۰ و ۸۱ کتاب درسی حل شوند.
علوم:
طرز کار و هدف برق نما، درست کردن برق نما و انجام آزمایش انجام شدند. بقیه ی درس ، تدریس شد.
تکلیف:
فصل ۹ (الکتریسیته ) پرسش خواهد شد. لطفاً با مطالعه کامل، آمادگی داشته باشید.
اجتماعی:
ادامه ی بخش قاره ی آمریکا تدریس شد.
دانش آموزان دوخت دوم (دوخت بخیه) را تمری کردند.
هفته ی آینده دانش آموزان از درس ۲۰ تا پایان درس ۲۴ امتحان خواهید داشت.

نقشه ها را تمرین کنید حتما یک نقشه در امتحان خواهید داشت.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم
شاد، سلامت و پیروز باشید.