تکلیف هفتگی پایه هشتم ۲۵ مارچ

تکلیف هفتگی پایه هشتم ۲۵ مارچ
فارسی:
املاء کلاسی از درس های ترم دوم برگزار شد. درس ۱۲، ” شیر حق” با معانی و مفهوم تدریس شد.
تکلیف:
روخوانی درس شیر حق تمرین شود. معنی واژه های درس جدید تمرین و حفظ شوند. هفته ی آینده املاء کلاسی از درس جدید خواهد بود. معنی واژه های درس جدید پرسش خواهند شد. لطفاً تمرین کنید. فعالیت نوشتاری صفحه ی ۹۲ نیز انجام شود.
ریاضی:
صفحه های ۷۰، ۷۱ و ۷۲ از فصل ” مختصات” تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه ی ۷۳ حل شوند.
علوم:
فصل ۹ تدریس شد.
تکلیف:
هفته ی آینده امتحان از فصل های ۷ و ۸ خواهد بود.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم
سلامت و پیروز باشید.