تکلیف هفتگی پایه هشتم ۱۱ مارچ

تکلیف هفتگی پایه هشتم ۱۱ مارچ
فارسی:
املاء کلاسی از دروس ” پرچم داران” و “ای وطن” برگزار شد. پرسش و تمرین و رفع اشکال دروس قبلی انجام شد.
انشاء صفحه ی ۸۱ در کلاس خوانده شد.
تکلیف:
روز شنبه ۲۵ ماه مارچ از درس نهم تا پایان فصل چهارم امتحان خواهیم داشت.
ریاضی:
امتحان ریاضی برگزار شد.
تکلیف:
سوالات برگه ی امتحان را انجام دهید.

امتحان هشتم فصل 2 و معادلات کسري
علوم:
ادامه ی فصل “کانی ها” تدریس شد. درس قبل دوره و پرسش شد.
تکلیف:
شنبه ۲۵ ماه مارچ از فصل های ۷ و ۸ امتحان خواهیم داشت.
اجتماعی:
قاره ی آمریکا تا نیمه تدریس شد. تکالیف ماندلا برای امتحان کار و فن آوری ترم ۲ تحویل داده شد.
تکلیف:
جلسه ی آینده قاره ی استرالیا توسط خانم شبنم تدریس خواهد شد.
سبزه ی عید را در سایز یک بشقاب درست کرده و برای جلسه ی آینده، ۲۵ مارچ همراه خود به مدرسه بیاورید.
دفاتر خیاطی را به همراه بیاورید.

پیشاپیش نوروز باستانی را خدمت همگی شما عزیزان تبریک می گوییم و سالی نیکو برایتان آرزومندیم.
پیروز و پاینده باشید.
مجتمع آموزشی سینا