تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۲۵ فوریه

تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۲۵ فوریه
فارسی:
تمرینات صفت در کلاس توسط دانش آموزان انجام شد. همچنین تمرین بن ماضی و بن مضارع و تمرین و رفع اشکال درس صفت انجام شد. از حفظ خوانی شعر ” الهی ” تمرین شد.
تکلیف:
هفته ی آینده املای کلاسی از درس های نهم و دهم خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی تمرین کنید.
صفحه ی ۸۱ کتاب نگارش نیز انجام شود.
ریاضی:
رفع اشکال صفحات ۲۷ و ۲۸ انجام شد.
تکلیف:
لطفاً تمرینات درس جدید و همچین درس قبل مرور شوند. هفته ی آینده به دوره و رفع اشکال خواهیم پرداخت. چنانچه تمرین و یا قسمتی از تمرینات را مشکل دارید، مشخص کنید که بتوانیم در کلاس رفع اشکال کنیم.
علوم
دورس قبل مرور و پرسش شدند. به علت غیبت دانش آموزان ، درس جدید تدریس نشد.
تکلیف:
درس فصل ۸ پرسیده خواهد شد.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم.