تکلیف هفتگی پایه هشتم ۱۸ فوریه

تکلیف هفتگی پایه هشتم ۱۸ فوریه
فارسی:
املاء از درس ۱۱ “پرچم داران” برگزار شد. انواع صنعت ها (بیانی، اشاره، شمارشی، شمارشی ترتیبی، پرسشی، تعجبی) تدریس شد.
تکلیف:
برای هر کدام از صنعت های تدریس شده ۳ مثال بنویسید.
ریاضی:
تعیین عددهای اول به روش غربال تدریس شد. صفحه های ۲۴ و ۲۶ کتاب درسی.
تکلیف:
تمرین های صفحه ی ۲۷ و تمرین های ترکیبی صفحه ۲۸ انجام شوند.
علوم:
از درس “تولید مثل غیر جنسی” پرسش و تمرین شد. درس ” تولید مثل جنسی” تدریس شد.
تکلیف:
جلسه ی آینده پرسش از بخش ۸ خواهیم داشت
اجتماعی:
درس ۲۲ ” قاره ی آفریقا” توسط خانم نیکا، به زیبایی تدریس شد. شنبه ۴ مارچ، خانم فاطمه قاره ی آمریکا را تدریس
خواهند کرد. دانش آموزان عزیز لطفاً به خاطر داشته باشید که دفاتر خیاطی را با خود به کلاس بیاورید.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم.