تکلیف هفتگی پایه هشتم ۱۱ فوریه

تکلیف هفتگی پایه هشتم ۱۱ فوریه
فارسی:
درس یازدهم ” پرچم داران” تدریس شد و فعالیت های نوشتاری صفحه ی ۸۵ انجام شد.
تکلیف:
شعر ” الهی ” از وحشی بافقی صفحه ی ۱۲۵ کتاب برای اول ماه اپریل حفظ شود.
برنامه ریزی برای انجام و تحویل پروژه ی فارسی که تا پایان آپریل زمان دارد در نظر گرفته شود.
فعالیت های نوشتاری صفحه ی ۷۴ کتاب ادبیات فارسی حل شود.
هفته ی آینده املاء کلاسی از جملات کتاب ، درس یازدهم ” پرچم داران” خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی تمرین شود.
ریاضی:
مبحث جدیدی تدریس نشد.
تکلیف:
صفحه های ۱۲۰، ۱۲۱ و ۱۲۲ کتاب درسی مطالعه و انجام شوند.
علوم:
پرسش از فصل هفتم انجام شد. فصل هشتم تولید مثل جانوران ـ غیر جنسی تدریس شد.
تکلیف:
فصل جدید مطالعه شود. هفته ی آینده پرسش کلاسی خواهیم داشت.
اجتماعی:
تدریس قاره ی اروپا تا انتهای بخش جمعیت توسط دانش آموز گرامی خانم تیارا انجام شد.
هفته ی آینده خانم نیکا، دیگر دانش آموز عزیز، قاره ی آفریقا را تدریس خواهند کرد.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم