تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۴ فوریه

تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۴ فوریه
فارسی:
درس ” دو نامه ” و ” حکایت” تدریس شد. روخوانی و نکات درس گفته شد.
آرایه ی جناس تدریس شد.
تکلیف:
ده کلمه با آرایه ی جناس پیدا کنید. تمرین املاء از درس دهم از صفحه ی ۷۵ تا ۸۰ جهت آمادگی برای املاء کلاسی انجام شود.

ریاضی:
تمرین های صفحه ی ۶۷ رفع اشکال شد. فصل ۲ تا پایان صفحه ی ۲۲ تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه ی ۲۳ کتاب درسی انجام شوند.

علوم:
امتحان علوم ترم اول برگزار شد.
اجتماعی:
درس تفکر و سبک زندگی ” مهارت افزایش اعتماد به نفس” در کلاس تدریس شد و دانش آموزان خلاصه ی مطالب را نوشتند که به عنوان امتحان ترم اول در نظر گرفته شد.
هفته ی آینده قاره ی اروپا توسط خانم تیارا شهیدی تدریس خواهد شد.
دانش آموزان عزیز دقت بفرمایید که هر هفته دفتر خیاطی را همراه داشته باشید.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم
با مهر
مجتمع آموزشی سینا