تکلیف هفتگی پایه هشتم ۲۱ ژانویه

تکلیف هفتگی پایه هشتم ۲۱ ژانویه
فارسی:
امتحان املاء ، انشاء و نگارش برگزار شد.
تکلیف:
نوشتن حکایتی کوتاه از آمادگی روخوانی آن از گلستان سعدی.
ریاضی:
سوالات و تمرین های صفحه های ۶۱ و ۶۲ (تجزیه عبارت های جبری) حل شدند.
تکلیف:
تمرین های صفحه ی ۶۳ حل شوند.
علوم:
فصل هفتم پرسش، تمرین و دوره شد.
باقیمانده ی فصل، ” تقسیم سلولی ” تدریس شد.
تکلیف:
آمادگی برای پرسش فصل هفتم، جلسه ی آینده.
اجتماعی:
درس های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ ” جنوب غربی قاره ی آسیا ” تدریس شدند.
امتحان تعلیمات اجتماعی از قسمت اجتماعی؛ درس های ۱ تا ۸ و از قسمت جغرافیا؛ درس های ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ در امتحان خواهند بود.

همچنین نقشه ی آسیا و جنوب غربی آسیا تمرین شود، جزو امتحان می باشد.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم
با مهر
مجتمع آموزشی سینا