فارسی+انشا

22/10/22

تکالیف فارسی—–خود ارزیابی+نوشتن صفحه28+دیکته از تمام درس ها

تکلیف انشا——نوشتن انشا با موضوعات داده شده.