تکلیف درس هنر

در آثار هنری ایران و جهان نمونه های دوبعدی، سه بعدی و نقش برجسته جستجو و پیدا کنید(از هرکدام یک عدد) با استفاده از شکل بدن یک حیوان دلخواه یک شی کاربردی طراحی کنید.(حداقل دو عدد طرح).