فارسی

10 points
Due Mar 12
پرسش از واژه نامه حروف ک+ گ   +پرسش و فراگیری دانش ادبی (کنایه
فراگیری کادر قرمز رنگ صفجه 98