فارسی

5 points
Due Feb 12
روان خوانی درس شیر حق و یادگیری معنی(پرسش کلاسی)
انجام خود ارزیابی
فراگیری واژنامه حروف ص+ض صفحه132