فارسی پایه 8

2 points
Due Dec 11
فعالیت نوشتاری صفحه 79+وازه نامه  حرف ج+چ+ح
امتحان میان ترم تا صفحه 40 در تاریخ 25 دسامبر