تکالیف جلسه ی بیست و پنجم ،۲۶ مارس

 

فارسی و نگارش 

روخوانی درس ۱۴ لطفاً خوانده و فرستاده شود.

لطفاً   روخوانی و کلمات درس ۹ ۱۰ و ۱۲  از کتاب فارسی مرور شود . هفته ی آینده مستمر روخوانی و دیکته از این سه درس خواهیم داشت. لطفاً تمرین های نگارش صفحه ی۸۲ و۸۳ که در کلاس انجام شد فرستاده شود .

ریاضی

 لطفاً صفحه ی ۱۲۴ و ۱۲۵ کتاب کامل شود.

علوم 

دانش آموزانی که امتحان علوم ندادند لطفاً خلاصه مطالب فصل ۹و ۱۰ و۱۱ علوم  را مرور کنند .هفته ی آینده پرسیده میشود.

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید.