تکالیف جلسه ی بیست و چهارم ۱۲ مارس

 

فارسی و نگارش

لطفا روخوانی درس ۱۵ نوروز مرور شود . از روی کلمات درس ۱۵ یک بار دیگر نوشته شود .
لطفا تمرین های نگارش درس ۱۵ صفحات ۸۸ تا ۹۱ کامل شود

ریاضی

مفهوم احتمال تدریس شد . تمرین های صفحه ی ۱۲۰ در کلاس انجام شد . اگر چیزی باقی مانده تکمیل شود .
همچنین لطفا کاربرگ مربوط به مفهوم احتمال انجام شود

علوم

امتحان مستمر از فصل ۹ ۱۰ و ۱۱ کتاب خواهیم داشت .برای دو هفته ی آینده لطفا مطالب و سوالات این فصلها مرور شود .

با آرزوی شروع سالی خوش برای عزیزان، تعطیلات خوبی داشته باشید .