تکالیف جلسه ی بیست و سوم ، ۵ مارس

 

فارسی و نگارش

لطفاً از کلمات درس سیزدهم یک دیکته گفته شود . همچنین روخوانی درس های ۱۲ و ۱۳ فارسی مرور گردد .

ریاضی
 هفته آینده امتحان مستمر از فصل های ۴ و ۵ و ۶ کتاب ریاضی خواهیم داشت. لطفاً کار برگ مرور ریاضی فصل ۵و۶ انجام شوند .انجام کار برگ مرور فصل ۳و۴ اختیاری می باشد.
علوم

 لطفاً خلاصه مطالب فصل ۱۲ مرور شود. پرسیده می شود.

 هفته خوبی پیش رو داشته باشید