تکالیف جلسه بیست و دوم ۲۶ فوریه


فارسی و نگارش

لطفاً روخوانی درس سیزدهم با فایل صوتی تمرین و فایل روخوانی بچه ها فرستاده شود. لطفاً از کلمات درس سیزدهم که در کلاس نوشته شد یک بار دیگر نوشته شود و همراه با کلمات کلاس فرستاده شود.

لطفاً برای هفته ی آینده روخوانی و دیکته ی درس های ۱۰ و۱۲ فارسی  مرور شود .

کتاب نگارش

لطفاً تمرین ۱ صفحه ۷۷ و تمرین های یک تا چهار صفحه ۷۸ در منزل انجام شود
ریاضی مبحث قسمتی از یک واحد از فصل هفتم تدریس شد.
لطفاً تمرین های صفحه ۱۱۲ کتاب انجام شود.

علوم

لطفاً مطالب مربوط به فصل دوازدهم برای جشن آماده می شویم مرور شود. برای دو هفته ی آینده پرسیده خواهد شد .

هفته خوبی پیش رو داشته باشید.