تکالیف جلسه ی بیستم ۱۲ فوریه


فارسی و نگارش

  • لطفاً روخوانی درس دوازدهم ” فردوسی” ‌‌ با فایل صوتی مرور و تمرین شود.
  • لطفاً از روی کلمات درس دوازدهم یک بار نوشته شود.
  • همچنین از کتاب نگارش صفحه ی ۷۱ کامل شود .

ریاضی

  •  لطفاً کار برگ مربوط به حل مسئله به روش حدس و آزمایش انجام شود.

علوم

  • لطفاً مطالب فصل ۱۱ مرور شود پرسیده می شود. مطالب و سوالات فصل یازده علوم در قسمت مطالب کلاس می باشد. 

هدیه ها ی آسمانی

  • عزیزانی که ارزشیابی خود را به هفته ی آینده موکول کردند، لطفاً سوالات را مطالعه فرمایند. جزوه سوالات و کتاب هدیه های آسمانی برای مرور ارزشیابی در قسمت مطالب کلاس در گوگل کلاس روم می باشد.

 

  • برای امتحان قرآن روخوانی سوره ی عصر و دو پیام قرآنی به فارسی مورد سوال می باشد. جزوه ی پیام های قرانی در گوگل کلاس روم در قسمت مطالب کلاس در دسترس می باشد.

هفته خوبی پیش رو داشته باشید.