تکالیف جلسه ی نوزدهم ۵ فوریه

فارسی و نگارش
لطفاً 
√    روخوانی درس دهم هنرمند و کودک زیرک مرور شود.
√    از کلمات درس ۱۰ یک دیکته گفته شود
      هفته آینده از درس های ۹ و ۱۰ دیکته خواهیم داشت .
       از کتاب نگارش درس دهم بیشتر تمرین ها حل شد.
 √   لطفاً  تمرین ۱ و ۴ از صفحه ۶۷ و تمرین ۲ از صفحه ۶۹ انجام شود .

ریاضی
تا پایان صفحه ی ۷۹ تدریس شد .
✓    لطفاً کار برگ ریاضی مربوط به مرور فصل ۶ و اندازه گیری انجام شود .

علوم
فصل یازدهم من رشد می کنم تدریس گردید ‌.

✓  لطفاً  برای دو هفته ی آینده مرور شود. جزوه در گوگل کلاس روم قسمت مطالب کلا س قرار دارد.

هدیه های آسمانی و قرآن

هفته ی آینده  ارزشیابی هدیه های آسمانی ،قرآن و نقاشی خواهیم داشت.
.لطفاً  لوازم‌ نقاشی همراه بچه ها باشد.
ارزشیابی هدیه های آسمانی
✓     لطفاً سوالات درس یک تا ده مرور شود.
جزوه ی سوال های درس یک تا ده همراه با کتاب هدیه های آسمانی در گوگل کلاس روم در قسمت مطالب کلاس قرار دارد .

ارزشیابی قرآن
✓    لطفاً روخوانی سوره  ی عصر تمرین و دو پیام قرآنی به فارسی از کتاب بیان شود.
پیام های قرآنی به همراه کتاب قرآن در قسمت مطالب کلاس در گوگل کلاس روم قرار دارد.

 

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید.