تکالیف جلسه ی هجدهم ۲۹ ژانویه

 

فارسی و نگارش 

 لطفاً روخوانی درس ۱۰ هنرمند مرور شود.

همچنین از کتاب نگارش صفحه ۶۲ و ۶۳ کامل شود. 

لطفاً کلمات دروس ۹ زیارت مرور شود. از درس ۹  دیکته خواهیم داشت . 

 📢هفته آینده امتحان روان خوانی نوبت اول از متون درس های ۱ تا ۸ خواهیم داشت همچنین شعر من هنرمندم برای امتحان حفظ گردد. 

ریاضی

 لطفاً صفحه ۱۰۵ تا ۱۰۷ کامل شود.

با تشکر از همراهی شما و هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید.