Browsing Category

پایه هشتم

تکلیف هفتگی پایه هشتم بیست و هشتم اکتبر

فارسی: از درس پرسش به عمل آمد ، دانش آموزان از اول کتاب تا صفحه ی 48 را برای پرسش کتبی هفته ی آینده مطالعه بفرمایند. ریاضی: درس جدید داده نشد، مباحث قبلی توضیح داده شد و شماره های 1 و 2  و 3 و 18 و 19 از پلی کپی تکمیلی فصل دوم در کلاس…

فارسی

28/10/2023 تکلیف: فعالیت نوشتاری 1 + واژه نامه ب + موضوع انشا: با قدرت خیال خود به اینده بروید.چه تصوری از اینده خود دارید؟